De Winnie a säin Potti....

(Patrick/ fräi nom Billerbuch "Pollys Pisspott" (T.Ross))

Erzieler: De Winnie huet nach emmer eng Pampers un!

Enges Dags rifft hien seng Elteren:

Winnie: Mami, Papi!

Mamm: Waat ass dann?

Papp: Ass eppes geschidd?

Winnie: Ech well keng Pampers méi undoen.

(geheit d'Pampers op de Bueden)

Mamm: Daat ass eng gudd Iddi!

Papp: Mäin grousse Jong!

Mamm: Ech gin der direkt de Potti sichen.

Erzieler: Mee de Winnie weess net sou richteg waat hien mam Potti

ufänken soll.

Hien braucht en mol als Hut ....

dann als Auto...

dann als Këscht...

dann als Megaphone....

dann als Fussball... (Winnie weist daat all Kéiers vir)

Mee no e puer Wochen kann hien richteg domat emgoen...

(Winnie hannert der Dir, weist de Potti mat Waasser)

Winnie: Färdeg!!!!

Erzieler: Applaus fir de Winnie!!!!!!

Erzieler: Mä enges Dags fënnt hien säin Potti net!

Winnie: Mami, Papi, wou ass mäin Potti?

Papp: Wou ass säin Potti?

Mamm: Wou ass säin Potti? Ech laafen séier bei d'Kaweechelchen.

(iwwer dem Goen) Kaweechelchen!!!!!

Winnie (rifft): Séier!!!!!!

Mamm (zum Kaweechelchen): De Winnie sicht säin Potti. Wees du

wou en ass?

Kaweechelchen: Neen! Ech laafen séier bei d'Stinkdéier.

(iwwer dem Goen) Stinkdéier!!!!!

Winnie (rifft): Séier!!!!!!

Kaweechelchen(zum Stinkdéier): De Winnie sicht säin Potti.

Wees du wou en ass?

Stinkdéier: Neen! Ech laafen séier bei de Bier.

(iwwer dem Goen) Bier!!!!!

Winnie (rifft): Séier!!!!!!

Stinkdéier (zum Bier): De Winnie sicht säin Potti. Wees du wou en

ass?

Bier: Neen! Ech laafen séier bei dEil.

(iwwer dem Goen) Eil!!!!!

Winnie (rifft): Séier!!!!!!

Bier(zur Eil): De Winnie sicht säin Potti. Wees du wou en

ass?

Eil: Neen! Ech laafen séier bei d'Schof.

(iwwer dem Goen) Schof!!!!!

Winnie (rifft): Séier!!!!!!

Eil (zum Schof): De Winnie sicht säin Potti. Wees du wou en

ass?

Schof: Neen! Ech laafen séier bei d'Maus.

(iwwer dem Goen) Maus!!!!!

Winnie (rifft): Séier!!!!!!

Schof (zur Maus): De Winnie sicht säin Potti. Wees du wou en

ass?

Maus: Neen! Ech laafen séier bei de Kéisecker.

(iwwer dem Goen) Kéisecker!!!!!

Winnie (rifft): Séier!!!!!!

Maus (zum Kéisecker): De Winnie sicht säin Potti. Wees du wou

en ass?

Kéisecker: Neen! Ech laafen séier bei de Wollef.

(iwwer dem Goen) Wollef!!!!!

Winnie (rifft): Séier!!!!!!

Kéisecker (zum Wollef): De Winnie sicht säin Potti. Wees du wou en

ass?

Wollef: Ech wees wou en ass: Hannert dem Bam do!

(rifft)Winnie, hei könnt déi Potti!

(Winnie kuckt hannert der Dir eraus...Box plätschnaass): Ze spéit!!!